Obchodní podmínky

FINO-trade s.r.o., Sedlákova 511/31, 602 00 Brno,
provozovna: U Vlečky 666 , 664 42 Modřice, IČ:41601742, OR KS v Brně Spis.zn. C 2174


I. základní ustanovení

 1. Právní vztahy mezi firmou FINO- trade s.r.o. , (dále jen prodávající) a kupujcím dle uzavřené kupní smlouvy týkající se koupě zboží z výrobního závodu FINO-trade s.r.o.  v Modřicích se řídí těmito Obchodními podmínkami (dále jen OP).
 2. OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Smluvní strany tímto zároveň vyloučily použití obchodních podmínek kupujícího.
 3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním OP.

II. objednávky

 1. Prodej a dodávky zboží se uskuteční na základě přijetí písemné objednávky kupujícího.  Za přijatou se objednávka považuje je-li prodávajícím písemně potvrzena.
 2. Objednávka musí obsahovat:
  • Druh, množství a barvu zboží, navrhovaný termín dodávky, způsob dopravy, dodací adresu, jméno osoby oprávněné k převzetí dodávky a telefonické spojení na kontaktní osobu.
  • Osobu jednající za právnickou osobu včetně pracovního zařazení z něhož lze vyvodit oprávnění učinit objednávku.
 3. Objednávky zasílá kupující písemně na: odbyt@finobrno.cz
 4. Smluvní pokuty  je možné sjednat pouze písemným dodatkem ke Kupní smlouvě a nikoliv jednostranným prohlášením v objednávce.

III. předmět dodávky

 1. Obchodní název, rozměry, množství, hmotnost a cena je uvedena v aktuálním ceníku prodávajícího. Zobrazené zboží v obchodních dokumentech prodávajícího je informativní. Mohou se vyskytovat barevné rozdíly způsobené tiskem nebo zobrazením na monitoru. Všechny dokumenty ( technické listy, prohlášení o vlastnostech aj.) jsou ke stažení na našich webových stránkách www.finobrno.cz.

IV. cena zboží, přepravy a balení

 1. Kupní cena zboží se stanoví na základě ceníku platného v den uzavření  smlouvy, popřípadě je snížena o stanovenou slevu.
 2. Kupující bere na vědomí, že ceník prodávajícího se v průběhu roku mění dle vývoje cen na trhu.
 3. Náklady spojené s odevzdáním zboží v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese kupující.
 4. Cena přepravy a složení zboží je smluvní.
 5. Vratné palety jsou účtované dle ceníku.

V. platební podmínky

 1. Kupní cena zboží je splatná při odběru zboží v hotovosti na pokladně výrobního závodu.
 2. Jiné platební podmínky jsou sjednávány smluvně.
 3. Uplatnění reklamace či výskyt vad nepozastavuje lhůty k plnění platebních podmínek.

VI. dodací podmínky

 1. Dodání zboží se uskutečňuje ze skladu firmy FINO-trade s.r.o. v Modřicích.
 2. V okamžiku převzetí zboží kupujícím nebo jím pověřeným dopravcem, je tento povinen potvrdit dodací list. Prodávající není povinen prověřit oprávnění a totožnost osoby, která zboží za kupujícího přebírá – v případě pochybnosti se má za to, že taková osoba byla k převzetí oprávněna. Uvedením jména řidiče a jeho podpisem s uvedením RZ jeho vozidla na dodacím listě je splněna povinnost prodávajícího předat zboží kupujícímu.
 3. V případě dopravy dodavatele, kupující na vlastní náklady zajistí a plně zodpovídá za povolení vjezdu všech vozidel prodávajícího k jeho uvedené stavbě včetně všech nezbytně nutných výjimek po dobu stavby a dále kupující zodpovídá za bezpečný příjezd na staveniště všech vozidel dodavatele. Kupující zajistí na vlastní náklady úklid přilehlých komunikací při možném znečištění způsobeným vozidly dodavatele, avšak pouze při výjezdu ze staveniště, pokud tato vozidla byla prokazatelně znečištěna v prostorách staveniště.
 4. Pokud z jakýchkoliv důvodů existuje na straně kupujícího překážka, pro kterou nelze přepravu uskutečnit, je kupující povinný neprodleně tuto skutečnost oznámit. Vzniklé zbytečné náklady je kupující povinen uhradit.

VII. záruka a reklamace

 1. Prodávající poskytuje záruku na zboží dle Občanského Zákoníku.
 2. Záruka se nevztahuje na drobné povrchové odřeniny, odlišnosti  v odstínu povrchové barevnosti a odchylky způsobené vápenným výkvětem, který neovlivňuje kvalitu výrobku.
  Na vady, které nevznikly porušením povinností prodávajícího.
  Na vady, které vznikly důsledkem chybného nebo nepřiměřeného použití.
  Na vady vzniklé neodbornou manipulací se zbožím způsobené kupujícím nebo třetí osobou.
  Na vady vzniklé nesprávnou realizací stavby ( např. pokládkou nebo nedokonalým zhutněním podkladových vrstev pro dláždění).
  Na vady vzniklé znečištěním povrchu zejména zeminou, mulčovací kůrou, olejem apod.
 3. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat písemnou formou před použitím zboží.
 4. K účinnému uplatnění práv vadného plnění (z vad dodaného zboží) během záruční doby je kupující povinen bezodkladně písemně oznámit zjištěné vady v sídle prodávajícího. Tato písemná reklamace musí obsahovat popis vady, její přesnou specifikaci a popř. fotodokumentaci vadného zboží.