Zásady zpracování osobních údajů

Společnost FINO - trade s.r.o., IČ: 41601742, se sídlem Sedlákova 511/31 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, spisová značka C 2174 (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - dále jen GDPR.

Rozsah zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty při vyplnění formuláře, telefonicky, mailem nebo osobně. Správce bude zpracovávat především: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, název organizace, IP adresa.

Účel zpracování

Zpracování objednávky zboží, případně služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, telefonicky či u našeho obchodního zástupce. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných dokladů splnění právních povinností (např. účetní doklady).

Řešení případných reklamací.

Řešení pohledávek.

Komunikace: Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s Vámi. Jedná se např. o sdělení stavu Vaší objednávky nebo reklamace, o včasné upozornění na změny v sortimentu (např. ukončení výroby Vámi odebíraného zboží a jeho relevantní náhradě), či změny jejich cen atd

Doba zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Odvolání souhlasu

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: fino@finobrno.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a jeho pověření zaměstnanci.

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas:

 • přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb, případně jejich vyzvednutí v případě odstoupení od smlouvy
 • třetím stranám zapojeným do zpracování účetních dat. Těmito osobami jsou zejména daňoví a IT poradci. Tyto osoby budou mít přístup jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.
 • třetím stranám, např. právním zástupcům či soudům za účelem vymáhání pohledávek
 • veřejným a správním orgánům na základě jejich zákonného práva.

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování  osobních údajů příslušných třetích stran.

Vaše práva

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech dozorovému
 • orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů https://www.uoou.cz/);
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Kontakt na správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: fino@finobrno.cz či písemně na adrese provozovny správce (U Vlečky 666, 664 42 Modřice). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Dobrovolnost poskytnutí

Vaše osobní údaje nám poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je
poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce.